fbpx

Yksityisyyden suoja

1. Rekisterinpitäjä

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy, y-tunnus: 1972668-8

Postiosoite:
Artturi Kanniston tie 10
00320 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Leena Pennanen
Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy
Artturi Kanniston tie 10
00320 Helsinki
info@mindfulness.fi
p. 040 735 9177

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
  • Tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi (myös Facebookissa ja muussa sosiaalisessa mediassa)
  • Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n toimintaa edistävät kyselyt ja tutkimukset
  • Analysointi ja tilastointi

5.  Rekisterin tietosisältö

Tilanteesta ja asiakassuhteesta riippuen voidaan rekisteröidystä tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

  • Nimi, koulutus, työnantaja, tehtävänimike, henkilötunnus, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
  • Asiakasnumero, verkkosivuston osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeitä, tunnukset tai profiilit sosiaalisen median palveluissa.
  • Tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot.
  • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Lisäksi rekisteröidystä voidaan tallentaa tuotteiden tai palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten kerättyjä tietoja, kuten kurssien esitietolomakkeet tai asiakaspalautteet.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissään kunnes rekisteröidyn ja Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.

Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

Postituslistoiltamme poistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet säilytetään yllä mainittua ajanjaksoa pidempään, jotta voimme aktiivisesti valvoa, ettei näihin osoitteisiin jatkossa lähetetä tiedotteita.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse muun muassa www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja tallennetaan rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvissä tapahtumissa, kuten messuilla. Tietojen lähteenä voi toimia myös tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröityjä tietoja ei luovuteta Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, rekisteröidyn antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos 1) Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi tai 2) tietoja vastaanottava yritys täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai 3) siirto on muiden asianmukaisten suojatoimien perusteella sallittu.

9. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

10. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

11. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

12. Profilointi

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy ei tee mitään tietoihin liittyvää profilointia.

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy kohdistaa sinun henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n ja sinun välinen asiakassuhde.

Voit esittää tietojesi käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksesi tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Sinun tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat tietojen käsittelyä.

Center for Mindfulness, Finland Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

14.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

14.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Voit vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Sinulla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

14.3. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14.4. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään sinun suostumukseesi perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

15. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee sinun ottaa yhteyttä Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:öön:

  • Sähköpostitse info@mindfulness.fi
  • Postitse osoitteeseen: Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy,Artturi Kanniston tie 10, 00320 Helsinki

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy voi tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi kirjallisesti. Sinun henkilöllisyytesi voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Voit pyytää poistamaan itsesi Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n postituslistalta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@mindfulness.fi. Uutiskirjeemme voit perua myös uutiskirjeen lopussa olevasta ”unsubscribe” -painikkeesta.

Versio: 1.1./16.03.2021